Oferta

Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:

 1. pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej ( IOR – 1 ),
 2. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej,
 3. przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
 4. pomoc i konsultacje w uzyskaniu stosownych zezwoleń w PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące ( np. urządzeń X – ray, defektoskopów, itd. ),
 5. nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej oraz dozymetrycznej, 
 6. nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej,
 7. przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz pomoc w ustalaniu optymalnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym,
 8. dokonanie oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy,
 9. współpracę z organami nadzoru ( Państwowa Agencja Atomistyki ),
 10. konsultacje z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej,
 11. pomiary w środowisku pracy,
 12. dbamy o odpowiednie zabezpieczenie gabinetów / laboratoriów RTG
 13. pomagamy we wdrażaniu systemów zarządzania jakością
 14. audyt placówki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej,
 15. konsultacje i ekspertyzy urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 16. kontrole dozymetryczne,
 17. szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej,
 18. dobór urządzeń dozymetrycznych zgodnie z wymogami technicznymi,
 19. przygotowanie pracowni do odbioru przez Państwową Agencję Atomistyki,
 20. reprezentowanie jednostki organizacyjnej w kontaktach z Państwową Agencję Atomistyki