Ochrona radiologiczna

Dziękujemy za odwiedziny naszej strony. 

 

Jako inspektorzy ochrony radiologicznej od 2013 roku zajmujemy się realizacją wymogów zawartych w Prawie Atomowym oraz w aktach wykonawczych.

 

Krótko mówiąc: ochrona radiologiczna to nasza specjalność.

OCHRONA RADIOLOGICZNA - O nas

Do atutów naszej firmy należą:

konkurencyjne ceny

krótkie terminy realizacji

indywidualne podejście do Klienta

fachowość i doradztwo techniczne

należyte wywiązywanie się z powierzonych nam zadań

Co to jest ochrona radiologiczna?

Ochrona radiologiczna obejmuje działania, których celem jest eliminacja ryzyka, jakie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem promieniowania jonizującego na organizmy. Należy bowiem pamiętać, że promieniowanie jonizujące może być niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Dlatego tak ważne jest ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących ochrony radiologicznej. Istotne jest, aby w jak największym stopniu skrócić czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania, a także zastosować odpowiednie środki ostrożności.

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Radiologicznej?

Inspektor Ochrony Radiologicznej przede wszystkim kontroluje, czy w danym miejscu przestrzega się wymagań ochrony radiologicznej. Istotny jest stały nadzór nad właściwym funkcjonowaniem aparatury rentgenowskiej i dozymetrycznej oraz dokonywanie określonych pomiarów w środowisku pracy. To właśnie na inspektorze spoczywa odpowiedzialność w zakresie doboru właściwych urządzeń dozymetrycznych oraz dokonywanie oceny stopnia narażenia pracowników. Inspektor Ochrony Radiologicznej sprawuje również nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, realizuje szkolenia oraz przeprowadza audyty placówki w zakresie ochrony radiologicznej. Ponadto, pomaga w doborze środków ochrony indywidualnej dla pracowników mających kontakt z promieniowaniem jonizującym. Inspektor Ochrony Radiologicznej przygotowuje daną pracownię do odbioru przez Państwową Agencję Atomistyki oraz przygotowuje wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności, która wiąże się z narażeniem na promieniowanie jonizujące. 

Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej przyznawane są na okres 5 lat przez Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki. Inspektor jest zobowiązany do stałego aktualizowania wiedzy oraz podnoszenia swoich kwalifikacji z obszaru ochrony radiologicznej. 

 

Kiedy wymagany jest Inspektor Ochrony Radiologicznej w firmie?

Z usług Inspektora Ochrony Radiologicznej korzystają firmy oraz instytucje, które prowadzą działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Co więcej, aby taką działalność prowadzić, niezbędne jest uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub zezwolenia, jakie wydawane jest przez Państwową Agencję Atomistyki. Natomiast to właśnie inspektor OR pomaga przygotować odpowiednie wnioski oraz samą placówkę do odbioru przez PAA. Należy też pamiętać o tym, że określone rodzaje działalności są zobowiązane do współpracy z Inspektorem Ochrony Radiologicznej.

 

Usługi z zakresu nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej

Oferujemy usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej. Naszą ofertę kierujemy do zakładów przemysłowych, gabinetów weterynaryjnych, ośrodków medycznych, placówek laboratoryjnych, uczelni, zakładów przemysłowych oraz innych obiektów, w których istnieje ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące. Przygotowujemy dokumentację oraz wniosek o zezwolenie działalności do Państwowej Agencji Atomistyki. Co więcej, pomagamy określić, czy planowana działalność podlega zgłoszeniu lub otrzymaniu zezwolenia.

Krok po kroku wyjaśniamy oraz pomagamy otrzymać właściwe zaświadczenie od Państwowej Agencji Atomistyki. Zapewniamy całkowite wsparcie na każdym etapie naszej współpracy

OCHRONA RADIOLOGICZNA - Oferta

–  sporządzanie wniosków do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie Zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

–  uczestnictwo i wsparcie podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Agencję Atomistyki;

–  nadzór nad systemem ochrony radiologicznej;

–  wykonywanie pomiarów dozymetrycznych;

–  szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej;

–  pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej ( IOR – 1 ).

Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:

 1. pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej ( IOR – 1 ),
 2. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej,
 3. przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
 4. pomoc i konsultacje w uzyskaniu stosownych zezwoleń w PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące ( np. urządzeń X – ray, defektoskopów, itd. ),
 5. nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej oraz dozymetrycznej, 
 6. nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej,
 7. przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz pomoc w ustalaniu optymalnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym,
 8. dokonanie oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy,
 9. współpracę z organami nadzoru ( Państwowa Agencja Atomistyki ),
 10. konsultacje z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej,
 11. pomiary w środowisku pracy,
 12. dbamy o odpowiednie zabezpieczenie gabinetów / laboratoriów RTG
 13. pomagamy we wdrażaniu systemów zarządzania jakością
 14. audyt placówki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej,
 15. konsultacje i ekspertyzy urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 16. kontrole dozymetryczne,
 17. szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej,
 18. dobór urządzeń dozymetrycznych zgodnie z wymogami technicznymi,
 19. przygotowanie pracowni do odbioru przez Państwową Agencję Atomistyki,
 20. reprezentowanie jednostki organizacyjnej w kontaktach z Państwową Agencję Atomistyki